Gatorna sopas rena från sand


2021-04-13

Sandupptagning på gång- och cykelvägen.
Bild: Fredrik Larsson
Sandupptagning på gång- och cykelvägen.

Vintern lider mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp sand och grus som kommunen använt mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Arbetet påbörjas i början av april och ska vara klart i slutet av maj.

Sandupptagningen sker områdesvis med start i centrum och i stadsdelar med öppna ytor då snön tinar snabbast där. Med 43 mil gator och 23 mil gång- och cykelvägar som ska sopas rena kommer det att ta tid att åtgärda alla ytor. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som också sopas.


Sopas i omgångar
Sopningen sker i omgångar med en första grovsopning på de gång- och cykelvägar och gator som sandats mycket under vintern. Exempel på detta är starkt trafikerade och branta partier längs gång- och cykelvägar men även längs bussgator.

– De delarna är angelägna att sopa rena dels för att minska olycksrisken med rullgrus på gång- och cykelvägar, dels för att minska olägenheterna med dammpartiklar som virvlar omkring. Undersökningar och forskning visar att under senare delen av april sker många cykelolyckor på gång- och cykelvägar och anledningen är det grus som ligger kvar efter vintern på dessa asfaltytor. Så vi hoppas det lite varmare vädret håller i sig så vi kan fortsätta med sopningen, säger Per Hilmersson, gatudriftchef på Umeå kommun.

Vid grovsopning kommer vissa partier som är täckta av snö och is lämnas tills senare. Efter grovsopningen startar finsopningen då alla ytorna sopas rena från sand.

Den slutliga sopningen sker när snö och is har tinat bort på alla ytor. Arbetet sker fortlöpande och ska vara klart i slutet maj. Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den egna kommunala verksamheten arbetar på delarna söder om Umeå älven, Teg, Röbäck och Hörnefors.


Tidplan för sandupptagning
Tidplanen visar i vilken ordning de olika områdena kommer att sopas. Tiden är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter. 


Att tänka på för att underlätta arbetet med sandupptagning
• Då även trottoarer sopas vill kommunen att grenar och utstickande växter klipps innan så att det går att komma fram med maskiner.
• Tänk på att undvika att parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden.
• Parkera inte cyklar på trottoarer längs husfasader.
• Ställ inte ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.Källa: Umeå kommun